EVENT


사은품 이벤트 (진행중)❗(품절)반팔, 긴팔 레이어드용 니트조끼

.
2024-06-04봄, 여름, 가을에는 셔츠 또는 반팔티,긴팔티 등
레이어드 코디 가능하고
겨울에는 이너로 활용할 수 있는
활용도 높은 제품입니다.

시중에 25,000원 상당에 판매되고
있으며 남여 공용 프리사이즈에
6가지 색상입니다 : )

품질이 좋아 선물용으로도 추천드리니
이벤트 종료 전에 받아가세요 :)


국내 로켓 배송 주문 시 함께
담아서 보내드리며
색상은 창고 재고 기준으로
랜덤으로 발송됩니다

준비한 사은품 품절 시 
이벤트는 조기 종료됩니다

0

Agency                        Contact Info              HOME                     정품                      ALL                                            Adress  


About Us                   카카오채널 문의           REVIEW           정품 1:1 비교               MAN                                  Tai Yau Plaza 3rd Floor,
                                                                                                                                                   Tai Yau Building, Johnston Rd, Wan Chai, Hong Kong 

Contact Us                                                   NOTICE               국내 재고               WOMAN  


여자레플리카사이트   남자레플리카사이트                                   EVENT                YL VLOG